Statut

Temeljem Članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Članka 14. stavak 3. i Članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), te Članka 29. Statuta Saveza, Skupština Hrvatskog stolnoteniskog saveza na sjednici održanoj 29.09.2015 godine donijela je

STATUT

HRVATSKOG STOLNOTENISKOG SAVEZA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Statut Hrvatskog stolnoteniskog saveza (u daljnjem tekstu: Statut) temeljni je opći akt Hrvatskog stolnoteniskog saveza, u suglasju s odredbama Zakona o sportu, Zakona o udrugama i Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i njime se uređuje ustrojstvo i način rada, članstvo i način ostvarivanja prava i obveza članova te druga pitanja u vezi s djelokrugom rada i zadaćama Hrvatskog stolnoteniskog saveza.

Članak 2.

Hrvatski stolnoteniski savez osnovan je 22. listopada 1939. godine u Zagrebu pod nazivom Hrvatski table- tennis savez, od kada djeluje u kontinuitetu pod različitim nazivima.

Članak 3.

Hrvatski stolnoteniski savez (dalje u tekstu HSTS) nevladino je nacionalno sportsko tijelo u koje se udružuju županijski stolnoteniski savezi, Zagrebački stolnoteniski savez i stolnoteniske udruge čija je djelatnost od značaja za razvoj stolnoteniskog sporta u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Hrvatski stolnoteniski savez jedini je nacionalni sportski savez koji potiče, promiče i skrbi o hrvatskom stolnoteniskom sportu te ga predstavlja u međunarodnim odnosima.

HSTS je član "Međunarodne stolnoteniske federacije (ITTF) i Europske stolnoteniske unije (ETTU). HSTS, kao član Hrvatskog olimpijskog odbora (dalje u tekstu: HOO), dužan je poštivati odredbe Olimpijske povelje i odluke HOO-a.

Članak 5.

HSTS ne dopušta rasnu, etničku, nacionalnu, vjersku, političku i spolnu diskriminaciju, te kršenje slobode i prava čovjeka i građanina.

Članak 6.

HSTS je u svom djelovanju samostalan.

HSTS se ustrojava i djeluje sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama.

HSTS je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar pri nadležnom tijelu državne uprave Republike Hrvatske.

Članak 7.

HSTS djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište HSTS-a je u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11.

Članak 8.

Naziv saveza je "Hrvatski stolnoteniski savez".

Pored punog naziva savez rabi i skraćeni naziv HSTS, a u međunarodnoj komunikaciji rabi naziv koji glasi: "CROATIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION".


Članak 9.

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm. Uz rub pečata je napisan tekst: "HRVATSKI STOLNOTENISKI SAVEZ" i "ZAGREB", a u sredini se nalazi znak HSTS-a.

Žig je četvrtastog oblika, dužine 50 mm, širine 13 mm, s ispisanim tekstom "HRVATSKI STOLNOTENISKI SAVEZ" - Zagreb, Trg K. Ćosića 11.

Uporabu i način čuvanja pečata i žiga utvrđuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora.

Članak 10.

Znak HSTS-a je okruglog oblika s 2 (dva) ukrštena reketa, lijevi crveni, a desni plavi i bijelom lopticom na vrhu između reketa. Iznad reketa, pri obodu kruga, piše Hrvatski stolnoteniski savez, a ispod reketa Zagreb.

Članak 11.

HSTS predstavlja i zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti odnosno spriječenosti, dopredsjednik ili drugi član Izvršnog odbora kojeg predsjednik ovlasti. HSTS u svim poslovima pored predsjednika zastupa i direktor HSTS-a.

Članak 12.

HSTS je osnivač i punopravni član HOO-a. Predstavnika HSTS-a u HOO-u bira Izvršni odbor HSTS-a.

Članak 13.

Rad HSTS-a je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 14.

Ciljevi HSTS-a su:

•         razvoj stolnoteniskog sporta u državi Hrvatskoj,

•         utvrđivanje i provođenje politike promicanja stolnoteniskog sporta,

•         usklađivanje aktivnosti udruženih organizacija,

•         predlaganje programa stolnoteniskih aktivnosti kao javnih potreba,

•         skrb o ostvarivanju programa javnih potreba u stolnoteniskom sportu,

•         utvrđivanje politike zaštite vrhunske kvalitete,

•         skrb o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika za stolnoteniski sport,

•         skrb o uvjetima pripreme vrhunskih sportaša za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva i druga međunarodna natjecanja,

•         utvrđivanje prijedloga sustava natjecanja te uvjeta i organizacije stolnoteniskih natjecanja,

•         skrb o osiguravanju sredstava u svezi poslovnih i drugih aktivnosti,

•         sudjelovanje u borbi protiv dopinga, korištenja zabranjenih supstanci i postupaka u sportu u skladu sa Svjetskim kodeksom protiv dopinga,

•         određivanje uvjeta koji se moraju ispunjavati da bi se mogla obavljati stolnoteniska djelatnost.

 

Članak 15.

Ciljeve navedene u članku 14. ovog Statuta HSTS ostvaruje neposrednim i zajedničkim djelovanjem udruženih članova:

•         organiziranjem nastupa hrvatskih stolnoteniskih reprezentacija,

•         organiziranjem stolnoteniskih natjecanja u Republici Hrvatskoj, posebno nacionalnih prvenstava i međunarodnih sportskih natjecanja reprezentativne razine,

•         organiziranjem seminara i trenerskih tribina za obuku stručnih kadrova,

•         izdavanjem stručnih časopisa,

•         sudjelovanjem u radu HOO-a,

•         dodjeljivanjem nagrada i priznanja HSTS-a,

•         slanjem najperspektivnijih mladih igrača/ica u poznate svjetske stolnoteniske centre na specijalne pripreme i trening,

•         obavljanjem stručnog nadzora u stolnom tenisu,

•          unapređivanjem rada sudačke organizacije,

•          unapređivanjem rada trenerske organizacije,

•         obavljanjem i drugih poslova određenih Zakonom o sportu i drugim propisima.

Članak 16.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva i djelatnosti HSTS surađuje s Europskim stolnoteniskim savezom (ETTU), svjetskom stolnoteniskom federacijom (ITTF), HOO-om, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom pravosuđa, kao i drugim organima i organizacijama kada je to potrebno.

Članak 17.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti HSTS ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti HSTS-a, kojima se ostvaruju ciljevi HSTS-a utvrđeni ovim Statutom.

 

III. ČLANSTVO

Članak 18.

Članovi HSTS-a su stolnoteniske udruge, županijski stolnoteniski savezi i Zagrebački stolnoteniski savez, te druge udruge i ustanove u sukladnosti sa Zakonom o sportu, čija je djelatnost od interesa za razvoj hrvatskog stolnog tenisa, sukladno ovom Statutu.

 

 

Članak 19.

Da bi postale članom HSTS-a, udruge iz članka 18. ovog Statuta moraju dostaviti HSTS-u:

Članak 20.

Odluku o učlanjenju donosi Skupština HSTS-a.

Između dviju sjednica Skupštine HSTS-a odluku o prijemu u privremeno članstvo donosi Izvršni odbor. Privremeni član HSTS-a ima sva prava i obveze člana HSTS-a, osim prava odlučivanja u tijelima HSTS-a

Članak 21.

Pored članova iz članka 18. ovog Statuta, HSTS može imati i pridružene članove. Pridruženim članom može postati svaka pravna osoba koja, sukladno propisanim uvjetima, pomaže razvitak i napredak stolnoteniskog športa te ostvarivanje ciljeva i djelatnosti HSTS-a, a koju Skupština HSTS-a primi u svoje članstvo

Pridruženi član ima pravo prisustvovanja u Skupštini HSTS-a, sukladno ovom Statutu, ali bez prava odlučivanja.

Članovi HSTS-a se upisuju u popis članova koji vodi glavni tajnik u elektronskom obliku i sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja Savezu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Savezu. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 22.

Članovi imaju pravo i obvezu djelovati u radu HSTS-a i predlagati mjere i djelatnosti glede uspješnijeg ostvarivanja  ciljeva i djelatnosti HSTS-a.

Članovi moraju provoditi odluke i zaključke tijela HSTS-a i odgovorni su za njihovu provedbu.

 

Članak 23.

Kada član u svom djelovanju ne ostvaruje utvrđene ciljeve i djelatnosti zbog kojih je osnovan, Izvršni odbor HSTS-a upozorit će ga na nedostatke u radu.

Članstvo u HSTS-u prestaje:

•         brisanjem iz Registra,

•         ako se utvrdi da je član prestao djelovati ili ako nije održao skupštinu najmanje dvije godine,

•         ako se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivanja udruge,

•         odlukom Skupštine HSTS-a, ako član svojim djelovanjem šteti probitku HSTS-a,

•         na vlastiti zahtjev uz obrazloženje.

 

IV. USTROJSTVO

Članak 24.

Tijela HSTS-a su:

•        Skupština,

•        Predsjednik,

$1·             Dopredsjednik

•         Izvršni odbor,

•         Nadzorni odbor.

Skupština

Članak 25.

Skupština HSTS-a (u daljnjem tekstu: Skupština) najviše je tijelo HSTS-a koje upravlja poslovima HSTS-a. Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje.

Svake 4 (četiri) godine održava se izborna Skupština, osim u slučaju nastupanja okolnosti iz Članka 43. ovog Statuta.

Članak 26.

Skupštinu čine:

•         predstavnici stolnoteniskih udruga,

•         predstavnik Udruge hrvatskih stolnoteniskih sudaca,

•         predstavnik Udruge hrvatskih stolnoteniskih trenera.

 

Članak 27.

U Skupštini i izvršnom tijelu nacionalnog sportskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti za zastupanje osobe iz članka 13 i članka 46. stavak 5. Zakona o sportu.

Predstavnik u Skupštini može biti osoba:

•         koja je državljanin Republike Hrvatske,

•         koja je navršila 18 (osamnaest) godina života i poslovno je sposobna,

•         koja je ugledni športski djelatnik ili sportaš i koja svojim postupcima ne krši moralni kodeks Olimpijske povelje,

•         koja je član udruge koju predstavlja,

•         koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv dostojanstva ličnosti i morala, niti se ogriješila o etičke norme i načela olimpijskog pokreta,

Članak 28.

 

Skupština obavlja sljedeće poslove:

•         odlučuje o udruživanju HSTS-a u međunarodne stolnoteniske federacije i HOO,

•         odlučuje o uspostavljanju odnosa s drugim nacionalnim sportskim savezima,

•         predlaže politiku razvoja stolnoteniskog sporta,

•          utvrđuje prijedlog ukupnog programa stolnoteniskog sporta, za koji se sredstva osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske,

•         predlaže elaborat o sustavu natjecanja u sukladbi sa zakonom,

•         odlučuje o donošenju i promjenama Statuta,

•         odlučuje o isticanju kandidature za organizaciju svjetskog i europskog prvenstva i drugih međunarodnih natjecanja,

 

$1·             usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, usvaja godišnje financijsko izvješće i završni račun,

•         obavlja izbore i imenovanja te odlučuje o rješavanju u sukladbi sa Statutom,

•         donosi poslovnik o svom radu,

•         odlučuje koje gospodarske i druge djelatnosti će HSTS, u sukladbi s posebnim propisima, obavljati neposredno, odnosno odlučuje o osnivanju trgovačkog društva,

•         obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada.

Članak 29.

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 (četiri) godine.

Predstavniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:

•         promjene ili gubitka državljanstva,

•         opoziva ili razrješenja,

•         podnošenja ostavke,

•          nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost. Opoziv predstavnika obavlja se na način i po postupku propisanom za njegov izbor. Mandat naknadno izabranog predstavnika traje do isteka mandata Skupštine.

Zamjenski predstavnik u Skupštini ima sva prava i obveze predstavnika samo za tu Skupštinu.

Članak 30.

Ako je predstavnik, kojemu je mandat prestao prije isteka roka na koji je izabran, bio član Izvršnog odbora, bira se novi član Izvršnog odbora čiji mandat traje do isteka mandata Izvršnog odbora.

Članak 31.

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik HSTS-a, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik ili jedan od članova Izvršnog odbora kojeg predsjednik ovlasti. Izbornu sjednicu saziva predsjednik, a predsjedava radno predsjedništvo koje bira Skupština. U radno predsjedništvo ne mogu se birati kandidati za predsjednika HSTS-a.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik:

•         kad ocijeni potrebnim, a najmanje jednom godišnje (u pravilu tijekom mjeseca lipnja),

•         na temelju zaključka Izvršnog odbora,

•         na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine,

•         na obrazloženi zahtjev Nadzornog odbora.

Članak 32.

Sjednice mogu biti redovne, izvanredne, svečane i izborne.

Izvanredne sjednice saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na temelju zahtjeva iz članka 31, stavka 2, alineje 2, 3 i 4, a u roku od najviše 30 dana od zaprimanja zahtjeva.

Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice mora sadržavati pismeno obrazloženje s prijedlogom tema za dnevni red sjednice.

Izborne sjednice održavaju se svake 4 (četiri) godine.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga ili najmanje jedna trećina članica Saveza upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza.

Članak 33.

Pravo glasa u Skupštini imaju predstavnici svih stolnoteniskih udruga-klubova registriranih u HSTS-u u godini u kojoj se održava sjednica Skupštine, uz uvjet da su njihovi igrači/ce nastupili te godine barem na jednom od natjecanja državnog ranga ili ranga regije u bilo kojoj kategoriji. Pravo glasa također imaju predstavnici Udruge hrvatskih stolnoteniskih trenera i Udruge hrvatskih stolnoteniskih sudaca.

Članak 34.

Novoprimljeni klubovi stječu pravo glasa na prvoj sljedećoj Skupštini nakon one na kojoj su primljeni u stalno članstvo.

Članak 35.

Radi ostvarivanja interesa vrhunskih igrača i reprezentativaca, te razvoja kvalitete stolnog tenisa u Hrvatskoj, klubovi Super lige i 1.Hrvatske lige moraju imati većinu glasova u Skupštini. Svaka momčad Super lige (muška ili ženska) daje svom klubu po 5 (pet) glasova u Skupštini, prvoligaška momčad po 2 (dva) glasa, a drugoligaška i ostali klubovi imaju pravo na 1 (jedan) glas.

Predstavnici Udruge hrvatskih stolnoteniskih trenera i Udruge hrvatskih stolnoteniskih sudaca imaju po 5 (pet) glasova u Skupštini.

Članak 36.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina predstavnika s pravom glasa.

Članak 37.

Skupština donosi odluke većinom broja glasova nazočnih predstavnika na sjednici, osim u slučaju donošenja Statuta, kao i njegovih izmjena i dopuna, kada se odluke donose većinom ukupnog broja glasova u Skupštini.

U slučaju jednakog broja glasova za i protiv, odlučuje glas predsjedavajućeg na Skupštini.

Članak 38.

Glasovanje u Skupštini je javno osim:

•         ako Skupština odluči većinom glasova nazočnih članova da je glasovanje o pojedinim pitanjima tajno,

•         kad se glasuje o izboru tijela HSTS-a.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, alineje 2, Skupština može odlučiti da je glasovanje za tijela HSTS-a javno, ako se za pojedino tijelo bira broj osoba jednak broju predloženih kandidata.

Članak 39.

Poslovnikom o radu Skupštine podrobnije se uređuju pozivanje, sadržaj rada i tijela sjednice, prava, obveze i odgovornost članova Skupštine u vezi sa sjednicom, kao i druga pitanja od značaja za njen rad.

Predsjednik

Članak 40.

HSTS ima predsjednika koji je član i predsjednik Izvršnog odbora. Bira ga Skupština neposredno, tajnim glasovanjem na temelju prijedloga liste kandidata, na razdoblje od 4 (četiri) godine. Ako nema više kandidata, Skupština može izabrati predsjednika i javnim glasovanjem. Kandidata za predsjednika može istaći svaka udružena udruga.

Kandidat za predsjednika mora imati pisanu privolu najmanje 5 (pet) predstavnika u Skupštini.

Članak 41.

Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od dopredsjednika kojeg on imenuje ili kojeg odredi Izvršni odbor u slučaju nemogućnosti da predsjednik o tome odluči:

•         predstavlja i zastupa HSTS,

•         saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,

•         potpisuje opće akte koje donosi Skupština ili Izvršni odbor,

•         skrbi o izvršenju stavova, odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,

•         predlaže Skupštini kandidate za članove Izvršnog odbora,

•         obavlja aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima HSTS-a ili aktivnosti koje su u svezi s funkcijama predsjednika.

Članak 42.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Mandat predsjedniku može prestati i prije isteka 4 (četiri) godine u slučaju:

•         promjene ili gubitka državljanstva,

•         njegova opoziva,

•         podnošenja ostavke,

•         prestanka članstva u udruženom članu,

•         nastupom takvih okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati dužnost. Opoziv predsjednika obavlja se na način i po postupku propisanom za njegov izbor.

Članak 43.

Za predsjednika može biti izabrana osoba koja udovoljava sljedećim kriterijima:

•         da je državljanin Republike Hrvatske,

•         da je ugledni športski djelatnik s dokazanim rezultatima u organiziranju i vođenju

           športa.

•         da ima visoku (VSS) stručnu spremu i znanje jednog svjetskog jezika,

•         da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela olimpijskog pokreta,

 

Dopredsjednik

Članak 44.

HSTS ima 3 (tri) dopredsjednika, koje bira Izvršni odbor iz svojih redova, tajnim glasovanjem, na temelju prijedloga predsjednika.

Članak 45.

Jedan od dopredsjednika HSTS-a, kojeg odredi predsjednik, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Izvršni odbor, zamjenjuje predsjednika u svim poslovima propisanim ovim Statutom, kada je predsjednik spriječen ili odsutan.

Za svoj rad dopredsjednici odgovaraju predsjedniku i Izvršnom odboru HSTS-a.

Izvršni odbor

Članak 46.

Izvršni odbor je izvršno i operativno tijelo HSTS-a koji vodi poslove HSTS-a između dvije Skupštine, a u sukladnosti s odredbama ovog Statuta.

 

Članak 47.

Skupština bira Izvršni odbor koji ima 15 (petnaest) članova. Predsjednik HSTS-a član je i predsjednik Izvršnog odbora.

Izbor članova Izvršnog odbora vrši se tajnim glasovanjem na temelju liste kandidata koju predlaže predsjednik, a može ju nadopuniti Skupština, do jedne trećine (1/3) broja kandidata. Izbor može biti i javno glasovanje ako tako Skupština odluči. Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 48.

Izvršni odbor upravlja poslovima HSTS-a te obavlja sljedeće poslove.

•         provodi politiku razvoja stolnoteniskog športa,

•         utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,

•         odlučuje o donošenju općih akata HSTS-a čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine,

•         utvrđuje prijedlog odluke o isticanju kandidature za organizaciju svjetskog i europskog prvenstva i drugih međunarodnih natjecanja,

•         utvrđuje kalendar natjecanja,

•         daje preporuke za udruživanje novih organizacija,

•         odlučuje o načinu stjecanja i korištenja sredstava u okviru programa i financijskog plana,

•         predlaže sustav i kriterije te plan i rokove natjecanja,

•         imenuje glavnog tajnika,

•         imenuje direktora HSTS-a,

•         imenuje trenere državnih reprezentacija,

•         donosi financijski plan i završni račun i daje ga na potvrdu Skupštini,

•         imenuje komisije,

•         odlučuje o donošenju Pravilnika o registraciji stolnoteniskih klubova i sekcija te njihovih članova,

•         odlučuje o donošenju Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti,

•         usklađuje financijski plan tijekom godine u skladbi s promijenjenim okolnostima djelovanja i ostvarivanja sredstava isključivo za prihvaćeni plan i program,

•         određuje predstavnike HSTS-a u međunarodnim i domaćim udruženjima,

•         donosi godišnji plan svog rada,

•         donosi poslovnik o svom radu,

•         obavlja druge poslove i djelatnosti koje mu povjeri Skupština ili iziskuju potrebe djelatnosti HSTS-a.

Članak 49.

Izvršni odbor djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje većinom broja glasova nazočnih članova.

U opravdanim slučajevima članovi Izvršnog odbora mogu glasati putem elektroničke pošte na prijedlog i na temelju prethodne odluke članova Izvršnog odbora u roku koji je za to određen.

Članak 50.

Mandat člana Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije roka na koji je izabran u slučaju:

•         promjene ili gubitka državljanstva,

•         njegova opoziva,

•         podnošenja ostavke,

•         prestanka članstva u udruženom članu,

•         nastupom takvih okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati dužnost.

Članak 51.

Za svoj rad Izvršni odbor odgovoran je Skupštini.

Opoziv članova Izvršnog odbora obavlja se na način i po postupku propisanom za izbor članova Izvršnog odbora.

Postupak opoziva pokreće predsjednik HSTS-a ili najmanje 10 (deset) članova Skupštine.

Članak 52.

Izvršni odbor može osnovati stalna ili povremena tijela Stalna radna tijela Izvršnog odbora su:

•         Registracijska komisija,

•         Natjecateljska komisija,

•         Stručna komisija,

•         Komisija za nagrade i priznanja.

Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih radnih tijela Izvršni odbor utvrđuje njihov sastav, djelokrug i ovlasti.


Poslovnikom o radu Izvršnog odbora uređuje se način djelovanja, prava i obveze te uvjeti rada i druga pitanja značajna za uspješan rad.

Nadzorni odbor

Članak 53.

Nadzorni odbor HSTS-a je tijelo HSTS-a sa zadaćom:

•          nadzora nad djelatnošću HSTS-a,

•         provjere zakonitosti u radu i materijalno-financijskom poslovanju HSTS-a,

•         nadzora izvršavanja odluka i zaključaka Skupštine HSTS-a i Izvršnog odbora,

•         provjere pridržavanja utvrđenih normi i akata HSTS-a i poštivanja ovog Statuta.

Članak 54.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana. Bira ih Skupština tajnim ili javnim glasovanjem na prijedlog članova Skupštine, ali izvan sastava predstavnika u Skupštini. U slučaju više kandidata bit će izabrani oni kandidati s najvećim brojem glasova.

Članak 55.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:

•         promjene ili gubitka državljanstva,

•         njegova opoziva,

•         podnošenja ostavke,

•         nastupom takvih okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati dužnost.

Članak 56.

Ustrojstvo i način rada Nadzornog odbora propisuju se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora. Opoziv predsjednika i članova Nadzornog odbora vrši Skupština tajnim ili javnim glasovanjem, a na prijedlog najmanje 10 (deset) članova Skupštine.

Predsjednik i direktor HSTS-a dužni su članovima Nadzornog odbora dostaviti zatraženu dokumentaciju potrebnu za njihov rad, a glavni tajnik dužan je za Nadzorni odbor obaviti sve administracijske i tehničke poslove.

Glavni tajnik

Članak 57.

HSTS ima glavnog tajnika kojeg svojom odlukom imenuje Izvršni odbor. Glavni tajnik svoju funkciju obalja profesionalno.

Mandat glavnog tajnika traje 4 (četiri) godine, a ista osoba može ponovo biti imenovana.

Članak 58.

Da bi neka osoba bila imenovana za glavnog tajnika, mora ispunjavati ove uvjete:

•         da je državljanin Republike Hrvatske,

•         da ima visoku stručnu spremu i najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na poslovima organizacije unapređenje stručnog rada i razvitka stolnoteniskog sporta,

•         da ima dokazane rezultate u organiziranju rada u stolnoteniskom športu,

•         dobro poznavanje službenog jezika Svjetske stolnoteniske federacije, najmanje IV. stupanj,

•         da posjeduje znanja i sposobnosti organiziranja, rukovođenja i koordiniranja,

•         da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela olimpijskog pokreta.

 

 

 

Glavni tajnik 59.

•         odgovara za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,

•         surađuje s Ministarstvom nadležnim za šport i HOO-om,

•          izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora,

•         surađuje s europskom i svjetskom stolnoteniskom federacijom i drugim nacionalnim športskim savezima.

•          Odgovoran je za financijsko poslovanje Hrvatskog stolnoteniskog saveza

 

Članak 60.

Prava, obveze i odgovornosti glavnog tajnika uređuju se ugovorom o radu.

Za svoj rad glavni tajnik je odgovoran Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku HSTS-a.

Direktor HSTS-a

Članak 61.

Hrvatski stolnoteniski savez ima direktora kojeg imenuje Izvršni odbor, na razdoblje od 4 (četiri) godine Odlukom Izvršnog odbora direktor HSTS-a svoju dužnost može obavljati profesionalno, honorarno ili volonterski.

Prava , obveze i odgovornosti direktora HSTS-a uređuju se ugovorom o radu ili ugovorom o djelu, a direktor je u svom radu samostalan.

Za svoj rad direktor HSTS-a odgovoran je Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku HSTS-a.

Članak 62.

Da bi Izvršni odbor neku osobu imenovao direktorom HSTS-a ona mora ispunjavati sljedeće uvjete:

•          da je državljanin Republike Hrvatske,

•         da ima visoku stručnu spremu VSS , 5 (pet) godina radnog iskustva na organizacijskim

           i razvojnim poslovima u stolnoteniskom sportu,

•         znaje jednog svjetskog jezika,

•         sposobnost usmenog i pismenog komuniciranja, rukovođenja i koordiniranja,

•         da nije krivično kažnjavana, te da se nije ogriješila o etičke norme i načela olimpijskog

           pokreta

Članak 63.

Direktor HSTS-a obavlja sljedeće poslove:

•         zastupa i predstavlja HSTS, brine se za zakonitost rada i ispunjava zakonom propisane obveze HSTS-a,

•         vodi poslovanje HSTS-a i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana HSTS-a,

•          u ime HSTS-a potpisuje ugovore i daje naloge za realizaciju programa i financijskog plana,

•          odgovoran je za javnost rada HSTS-a,

•         obavlja i druge poslove utvrđene ugovorom s HSTS-om

Stegovna komisija

Članak 64.

Članovi HSTS-a stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima HSTS-a.

Ako postoji spor između članova udruge ili sukob interesa unutar udruge koji nije riješen na način propisan statutom ili drugim aktima HSTS-a, to pitanje se riješava mirenjem pred Stegovnom komisijom.

Stegovnu komisiju od 3 (tri) člana bira Skupština.

Mandat člana Stegovne komisije traje 4 (četiri) godine i može prestati u slučaju:

•          promjene ili gubitka državljanstva,

•          njegova opoziva,

•          podnošenja ostavke,

•          nastupom takvih okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati dužnost.

Opoziv Stegovne komisije vrši samo Skupština na prijedlog predsjednika ili Izvršnog odbora ili najmanje 10 (deset) predstavnika u Skupštini.

Stegovna komisija radi po "Stegovnom pravilniku" HSTS-a, a sastaje se po potrebi.


Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik, Izvršni odbor ili najmanje 10 (deset) članova Skupštine.

Članak 65.

Protiv odluke Stegovne komisije može se podnijeti žalba Izvršnom odboru u roku od 15 (petnaest) dana od dostave odluke

Izvršni odbor je dužan riješiti žalbu u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave žalbe.

Članak 66.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja HSTS-a Skupština ili Izvršni odbor mogu osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, djelatnost, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. ARBITRAŽA

Članak 67.

Sve udruge članice HSTS-a, kao i fizičke osobe koje su njihovi članovi, prihvaćaju arbitražu Stalnog izabranog sudišta (dalje u tekstu: Izabrano sudište) koje je osnovano pri HOO-u.

Članak 68.

Subjekti iz prethodnog članka mogu ugovoriti nadležnost Izabranog sudišta za odlučivanje u sporovima nastalim u svezi s obavljanjem sportske djelatnosti za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati, ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključivo stvarna nadležnost suda u Republici Hrvatskoj.

Članak 69.

Izabrano sudište odlučuje o zahtjevima za izvanredno preispitivanje odluka organa HSTS-a, organa članica, protiv kojih su iscrpljena, ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite pred organima HSTS-a.

 

 

VI. DRŽAVNA REPREZENTACIJA

Članak 70.

Radi promidžbe i ostvarenja najviših dostignuća u stolnoteniskom športu, HSTS ustrojava državne reprezentacije (u daljnjem tekstu: reprezentacije).

Članak 71.

Za stručni rad s reprezentacijama, vođenje treninga, priprema i utakmica angažiraju se treneri reprezentacija.

Trenere reprezentacija imenuje i razrješuje Izvršni odbor na prijedlog Stručne komisije.

Odlukom Izvršnog odbora treneri reprezentacija svoju dužnost obavljaju profesionalno, honorarno ili volonterski.

Treneri seniorskih reprezentacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

•         Visoka stručna sprema - Kineziološki fakultet ili viša stručna sprema - trenerska škola - usmjerenje stolni tenis,

•         dokazani rezultati u vođenju vrhunskih igračica i igrača, te klubova,

•         najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima stolnoteniskog programiranja i treninga stolnotenisačica i stolnotenisača,

•         znanje jednog svjetskog jezika.

 

Za svoj rad treneri reprezentacija odgovorni su Stručnoj komisiji i Izvršnom odboru HSTS-a.

Članak 72.

Poslovnikom o radu reprezentacija uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te radni uvjeti trenera i ostalih članova reprezentacija.

 

VII. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 73.

HSTS ostvaruje prihode iz sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u Državnom proračunu i putem HOO-a dostavlja HSTS-u, uplatom članarina, dobrovoljnih priloga i darova i drugih izvora u sukladbi sa zakonom.

 

Članak 74.

Proračunska sredstva strogo su namjenska sredstva i mogu se samo tako koristiti.

Članak 75.

Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom HSTS-a u sukladbi s godišnjim programom. Naredbodavatelj za izvršenje programa i financijskog plana je direktor HSTS-a.

Članak 76.

Materijalno-financijsko poslovanje HSTS-a organizira se i vodi sukladno sa zakonskim propisima.

Članak 77.

HSTS može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Izvršni odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup pokretne imovine, dok je raspolaganje nepokretnom imovinom isključivo u nadležnosti Skupštine.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 78.

Rad HSTS-a je javan. Javnost rada se ostvaruje:

•         pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave članovima organa HSTS-a i drugim pozvanim i zainteresiranim osobama,

•         obavještavanjem javnog tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica,

•         obavještavanjem građana o radu i poslovanju HSTS-a putem sredstava priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,

•         izvještavanjem članica HSTS-a o radu tijela HSTS-a,

•         izdavanjem Glasila HSTS-a,

•         na druge načine.


 

IX. PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 79.

HSTS dodjeljuje priznanja i nagrade u znak priznanja za osobite doprinose razvitku stolnoteniskog športa.

 

Članak 80.

Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada uređuje se postupak, uvjeti i način predlaganja kandidata.

           

X. PRESTANAK RADA HSTS-a

 

Članak 81.

HSTS prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči s dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 82.

•         Likvidatora Hrvatskog stolnoteniskog saveza na prijedlog Izvršnog odbora HSTS-a imenuje i

            opoziva Skupština HSTS-a. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem

            likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do

           okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

•         Likvidator može biti pravna ili fizička osoba koja mora imati znanja u financijskom i pravnom

           poslovanju sportskih udruga.

           Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije.

 

Članak 83.

U slučaju prestanka rada HSTS-a, imovina HSTS-a prelazi u vlasništvo športske udruge koja će nastaviti djelatnost radi promicanja i razvitka stolnoteniskog športa na području Republike Hrvatske. Ukoliko takva športska udruga neće postojati imovinu HSTS-a preuzet će Republika Hrvatska.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 85.

Tumačenje Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor HSTS-a.

Članak 86.

Svi opći akti HSTS-a uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 180 (stoosamdeset) dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 87.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a prestaje važiti Statut HSTS-a donesen na sjednici Skupštine 17.prosinca 2006.

 

U Zagrebu,

 

Predsjednik

Zlatko Pospiš