Potrebne informacije u vezi Izborne skupštine

Poziv kojim pozivamo predstavnike Vaše udruge da prisustvuju i sudjeluju u radu sjednice Izborne skupštine Hrvatskog stolnoteniskog saveza za mandatno razdoblje 2019 - 2023., koja će se održati u nedjelju 20. siječnja 2019. godine s početkom u 11 sati u dvorani Kaptol 2 hotela Panorama, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9.

NAPOMENA: Predstavnici Udruge trebaju obavezno dostaviti obrazac s predstavnikom koji će ih predstavljati na Izbornoj skupštini. Ukoliko predstavnik Udruge ne dolazi na skupštinu onda treba i punomoć osobe koja će ga zamijeniti na Skupštini.


DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine HSTS-a
2. Izbor radnih tijela Skupštine HSTS-a
a) Radnog predsjedništva
b) Verifikacijske komisije
c) Zapisničara
d) Dva ovjerovitelja zapisnika
3. Verifikacija predstavnika članova Skupštine HSTS-a
4. Usvajanje Poslovnika o radu sjednice Skupštine HSTS-a
5. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta HSTS-a
6. Predstavljanje kandidata za predsjednika HSTS-a
7. Izbor Predsjednika HSTS-a
8. Izbor Izvršnog odbora HSTS-a
9. Izbor Nadzornog odbora HSTS-a
10.. Izbor Stegovne komisije HSTS-a
11. Pozdravni govor Predsjednika HSTS-a
12. Plan i program djelovanja HSTS-a za razdoblje 2019-2023.
13. Prijem novih udruga u članstvo HSTS-a
14. Razno

IZBOR PREDSTAVNIKA ZA SKUPŠTINU (kliknuti na link)


PUNOMOĆ ZA SKUPŠTINU (kliknuti na link)Na temelju članka 28. Statuta Hrvatskog stolnoteniskog saveza, Skupština Hrvatskog stolnoteniskog saveza na sjednici održanoj 20.siječnja 2019. godine donijela je


P O S L O V N I K

o radu sjednice Skupštine Hrvatskog stolnoteniskog saveza

Članak 1.
Poslovnikom o radu sjednice Skupštine Hrvatskog stolnoteniskog saveza (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se postupak za rad sjednice Skupštine Hrvatskog stolnoteniskog saveza ( u daljnjem tekstu: Skupština ). Hrvatski stolnoteniski savez ( u daljnjem tekstu: Savez ) Skupštinu održava prema odredbama Statuta i ovog Poslovnika. Odredbe Poslovnika obvezne su za predstavnike u Skupštini Saveza, kao i za sve druge osobe koje sudjeluju u njenom radu.

Članak 2.
Skupštinom predsjedava Radno predsjedništvo od 3 člana koje bira Skupština.

Članak 3.
Skupština je javna.
Skupštini mogu prisustvovati i sudjelovati u radu i predstavnici zainteresiranih tijela i organizacija, ali bez prava odlučivanja. Predstavnik tijela ili organizacije iz stavka 2. ovog članka može sudjelovati u raspravi samo o onim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu i uz suglasnost predsjedavajućeg.

Članak 4.
Pravo glasa u Skupštini imaju samo verificirani predstavnici. Glasovanje je javno osim ako Skupština odluči većinom glasova nazočnih članova da je glasovanje o pojedinim pitanjima tajno i kada se glasuje o izboru tijela HSTS-a. Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, alineje 2, Skupština može odlučiti da je glasovanje za tijela HSTS-a javno, ako se za pojedino tijelo bira broj osoba jednak broju predloženih kandidata.

Članak 5.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina predstavnika u Skupštini. Skupština donosi odluke većinom broja glasova nazočnih predstavnika na sjednici Skupštine.

Članak 6.
Skupština bira 14 članova Izvršnog odbora. Predsjednik HSTS-a je po funkciji član ipredsjednik Izvršnog odbora. Izbor članova Izvršnog odbora vrši se tajnim glasovanjem na temelju liste kandidata koju predlaže predsjednik, a može je nadopuniti Skupština, do jedne trećine broja kandidata.

Članak 7.
O radu Skupštine vodi se zapisnik koji obavezno sadrži:
- mjesto i datum održavanja Skupštine
- sastav Radnog predsjedništva
- broj nazočnih predstavnika
- imena ostalih nazočnih osoba
- utvrđivanje kvoruma
- usvojeni dnevni red
- imena ovjerovitelja zapisnika i zapisničara
- zaključke po točkama dnevnog reda
- vrijeme završetka ili prekida Skupštine
- potpis zapisničara i ovjerovitelja zapisnika i predsjedavajućeg Skupštine

Članak 8.
Zapisnik se dostavlja svim predstavnicima u Skupštini u roku od 15 dana od održane Skupštine. Ako u roku od daljnjih 15 dana Savez ne primi pismene primjedbe na zapisnik, zapisnik se smatra usvojenim. Ako u navedenom roku pristignu primjedbe na zapisnik, ovjerovitelji zapisnika će ih razmotriti i odlučiti o njihovoj utemeljenosti.

Članak 9.
O primjeni odredbi ovog Poslovnika brine Radno predsjedništvo Skupštine.

Članak 10.
Poslovnik o radu Skupštine stupa na snagu trenutkom usvajanja na sjednici Skupštine.